/ 2016

Year: 2016

Các lệnh chuyển hướng (Redirect) với .htacces

Các lệnh chuyển hướng (Redirect) với .htacces

Dòng lệnh .htaccess của bạn nên bắt đầu như sau : CODE Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteBase / Dòng lệnh cơ bản redirect 301 CODE redirect 301 /old/old.htm https://trihuu.net/new.htm Dòng lệnh trên thông báo chuyển rời tệp tin old.htm…